Voorwaarden / Conditions

Algemene voorwaarden van underdogdesign bvba

[underdogdesign bvba, Valkebeekstraat 30, 1861 Wolvertem, Belgie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door underdogdesign bvba, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door de ondertekening van een overeenkomst met underdogdesign bvba, of een bestelbon van underdogdesign bvba, of door bevestiging van een offerte of bestelling per e-mailbericht, verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Deze voorwaarden werden vastgelegd op 1 oktober 2010.

1. LEVERINGSVOORWAARDEN underdogdesign bvba

a) DEFINITIES

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s, met inbegrip van eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door underdogdesign bvba inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie underdogdesign bvba een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Webapplicatie of CMS: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s, met inbegrip van eventuele bijhorende afbeeldingen, scripts en databases, waarbij het mogelijk is, na het eventueel inloggen door een gebruiker, inhoud aan te passen op een andere of bijhorende website.

Webhosting: het systeem of de ruimte waarop de website of webapplicatie of CMS wordt geplaatst en gehost. Dit omvat alle diensten zoals het doorverwijzen van een eventuele domeinnaam en het inloggen via FTP.

b) TOEPASSELIJKHEID

Door de ondertekening van een overeenkomst met underdogdesign bvba, of een bestelbon van underdogdesign bvba, of door bevestiging van een offerte of bestelling per e-mailbericht, verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden is slechts mogelijk wanneer deze ten laatste op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen tussen SV-WEGDEV en de opdrachtgever.

c) AANBIEDING EN AANVAARDING

Alle offertes en prijsopgaven door underdogdesign bvba zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgave door underdogdesign bvba blijven 30 dagen geldig, tenzij anders bepaald door underdogdesign bvba.

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en underdogdesign bvba zijn slechts geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen in een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn vastgelegd en door zowel opdrachtgever als underdogdesign bvba zijn ondertekend.

Een samengestelde prijsopgave verplicht underdogdesign bvba niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes zijn slechts geldig met betrekking tot de opdracht waarop ze betrekking hebben en verbinden underdogdesign bvba niet voor andere en toekomstige opdrachten.

De opdrachtgever en underdogdesign bvba erkennen wederzijds de bewijswaarde in rechte van e-mailberichten.

d) UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

underdogdesign bvba zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft underdogdesign bvba het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan underdogdesign bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en zonder vertraging worden verstrekt aan underdogdesign bvba.

Indien de gegevens niet tijdig aan underdogdesign bvba worden verstrekt, heeft underdogdesign bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

underdogdesign bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het gebruik van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien wordt overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan underdogdesign bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever vrijwaart underdogdesign bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade zouden lijden die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

e) DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEEINDIGING

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen wordt elke opdracht, uitgevoerd door underdogdesign bvba voor de opdrachtgever, beschouwd als een eenmalige verbintenis.

Leveringstermijnen en perioden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, worden bepaald in de overeenkomst zelf.

Voor zover dat de overeenkomst tussen de opdrachtgever en underdogdesign bvba geheel of ten dele een onderhoudshoudscontract inhoudt, worden de modaliteiten hiervan apart vermeld in de overeenkomst zelf.

underdogdesign bvba kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met underdogdesign bvba gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

underdogdesign bvba heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of beroep doet op de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

f) LEVERING EN LEVERTIJD

underdogdesign bvba gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

De levertijd wordt steeds bij benadering gegeven en is onder meer afhankelijk van het tijdig ter beschikking hebben door underdogdesign bvba van de nodige gegevens, teksten en/of beeldmateriaal die betrekking hebben op de specifieke opdracht.

Mocht underdogdesign bvba onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan underdogdesign bvba alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij underdogdesign bvba een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

g) OVERMACHT

underdogdesign bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer underdogdesign bvba als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal underdogdesign bvba alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer na onderling overleg tussen de opdrachtgever en underdogdesign bvba dient vastgesteld te worden wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door underdogdesign bvba tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

h) PRIJZEN

Alle in de offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

Alle prijzen en bedragen opgenomen in voorstellen en/of offertes zijn indicatief doch bindend. In geval van inschattingsfouten behoudt underdogdesign bvba zich het recht de offerte te herzien, doch dient steeds de klant op de hoogte gesteld te worden van dergelijk voorval.

i) BETALING

De vervaltermijn van de door underdogdesign bvba opgestelde facturen is 30 dagen tenzij schriftelijk anders bepaald tussen de partijen.

In het geval dat de overeenkomst geheel of ten dele een onderhoudsovereenkomst uitmaakt, wordt door underdogdesign bvba aan de opdrachtgever telkenmale aan het begin van de overeengekomen onderhoudsperiode een factuur gestuurd.

De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door underdogdesign bvba het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.

underdogdesign bvba behoudt zich het recht voor om eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk op te schorten, totdat verschuldigde bedragen door de opdrachtgever zijn betaald.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn van de respectievelijke facturen overschrijdt, is hij zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling in gebreke.

Vanaf dan gelden de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Opmerkingen met betrekking tot de door underdogdesign bvba uitgeschreven facturen dienen binnen de 8 dagen na verzending van de factuur door de opdrachtgever aan underdogdesign bvba worden overgemaakt, met een aangetekend schrijven.

De opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten slechts vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens underdogdesign bvba heeft voldaan.

j) COPYRIGHT

Al het door underdogdesign bvba vervaardigde materiaal en de door underdogdesign bvba ontworpen websitetoepassingen mogen zonder de uitdrukkelijke toelating van underdogdesign bvba niet worden bewerkt of verwerkt in andere toepassingen dan deze waarvoor ze oorspronkelijk gemaakt zijn, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

underdogdesign bvba behoudt het eigendomsrecht van de door underdogdesign bvba verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. In het laatste geval kan underdogdesign bvba hiervoor een vergoeding bedingen.

Bij vastgestelde schending van het copyright is underdogdesign bvba gerechtigd hiervoor een vergoeding aan de opdrachtgever te rekenen.

Deze vergoeding zal minimaal 50% van de door underdogdesign bvba aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen voor het desbetreffende project bedragen.

underdogdesign bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen en mogelijke schade bij de opdrachtgever of bij derden als gevolg van het gebruik van de door underdogdesign bvba geleverde producten, toepassingen en programma’s bij vastgestelde miskenning van het vermelde copyright.

k) AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever geniet enkel een garantie uit hoofde van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden:

·       tijdige en volledige betaling van de prijs

·       verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn

De garantie beperkt zich naar keuze van underdogdesign bvba tot de gratis oplossing van het gebrek of de terugbetaling van de prijs daarvan en geldt enkel binnen de eerste 3 maanden na levering.

In geen geval is underdogdesign bvba aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook. underdogdesign bvba is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever of door derden.

underdogdesign bvba is in geen geval aansprakelijk voor (gevolg)schade, van welke aard ook, ten gevolge van het gebruik van geleverde diensten. De klant draagt steeds de verantwoordelijkheid van het gebruik van de gevraagde en verkregen diensten, daar underdogdesign bvba geen inspraak/beslissingsrecht heeft in het verdere gebruik van de materialen éénmaal opgeleverd.

De opdrachtgever geniet een garantie uit hoofde van zichtbare gebreken op voorwaarde dat deze binnen de 8 dagen na levering aan underdogdesign bvba worden gemeld.

In geen geval is underdogdesign bvba aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals onder meer commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.

underdogdesign bvba kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk. De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst, of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van underdogdesign bvba.

underdogdesign bvba zal ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in met underdogdesign bvba gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van underdogdesign bvba volgens of in verband met een met underdogdesign bvba gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem effectief betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan gecapteerd worden. underdogdesign bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

underdogdesign bvba is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. underdogdesign bvba wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan underdogdesign bvba aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

L. Hosting

Bij gebruik van hosting diensten ( domeinen & paketten ) worden deze stilzwijgend elk jaar verlengd, tenzij 2maanden op voorhand uitdrukkelijk en schrftelijk ( via e-mail voldoet hier ) de stopzetting vermeld word.
Indien niet zal de kost voor 1 jaar verder betaald moeten worden, en word de dag na het vervallen van het bijkomende jaar de domein pas kosteloos opgezegd.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN underdogdesign bvba

De opdrachtgever dient underdogdesign bvba terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in identiteitsgegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door underdogdesign bvba geleden schade.

a) OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

underdogdesign bvba noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

b) PROTEST

De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan underdogdesign bvba, waarna underdogdesign bvba deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan underdogdesign bvba binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

Protest schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3) WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

underdogdesign bvba behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

4) OVERIGE

underdogdesign bvba zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan underdogdesign bvba.

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. underdogdesign bvba zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

underdogdesign bvba is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5) GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen underdogdesign bvba en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechtbank van het Arrondissement aanhangig worden gemaakt.

Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van underdogdesign bvba op 25/02/2011.